Wie ben je, wie wil je zijn, en wat moet je doen om daar te komen? We staan voortdurend onder druk om het perfecte leven te leiden. Help Je Zelf! is een inspiratieboek om je perfecte zelf te ontwerpen en laat zien hoe je daarmee een begin kunt maken. Ben jij een Self-designer?

Who are you, who do you want to be, and what do you need to do to get there? We are constantly pushed to lead the perfect life. Help Your Self! is an inspiration book to design your perfect self and shows you how to get started. Are you a Self-designer?

English below.

Help Je Zelf, is de eerste publicatie over Self-Design. Wie ben je, wie wil je zijn, en wat moet je doen om daar te komen? We staan voortdurend onder druk om het perfecte leven te leiden. De media spiegelen ons een beeld voor van een bestaan waarin we rijk, mooi, gelukkig en geslaagd zijn. Help Je Zelf is een inspiratieboek om je perfecte zelf te ontwerpen en laat zien hoe je daarmee een begin kunt maken. Tegelijkertijd is het een beschouwing over de zelfhulpindustrie als betrekkelijk nieuw fenomeen.

HELP JE ZELF! De opkomst van Self-Design

256 pagina's fullcolor design met informatie over hoe je jezelf kunt ontwerpen.
Mieke Gerritzen / Uitgeverij Valiz
Prijs 25 Euro. Bestel hier.

Voor Help Je Zelf! worden verschillende aspecten van Self-Design onderzocht, variërend van zelfredzaamheid, zelfhulp en zelfzucht tot aan de maakbaarheid van de mens en het zelfbeeld oftewel het imago en selfies.

De meeste mensen kunnen zich bij het idee van self-design wel iets voorstellen. We ontwerpen onze eigen identiteit, ons eigen imago, en we presenteren onszelf zoals we graag gezien willen worden. De diverse vindingrijke methodes en ideeën om een betere versie van onszelf te maken—lijnen om het perfecte lijf te krijgen, je talenten omzetten in een geslaagd bedrijf, of gelukzaligheid vinden in een nieuwe liefde—worden beschouwd als nieuwe vormen van creativiteit, ofwel Self-Design.

Help Je Zelf! introduceert het idee van self-design want als self-designer heb je een superbelangrijke opdracht. Het designen van jezelf is een persoonlijke uitdaging maar bovenal een verantwoordelijke taak. De wijze waarop jij je in de maatschappij positioneert, profileert en manifesteert, bepaalt naast jouw eigen geluk en welzijn ook dat van je omgeving.

Met Help Je Zelf! kun je surfen over papier. Help Je Zelf! laat je kennismaken met de vele aspecten van self-design, van de ontwikkeling van je identiteit tot aan het ontwerpen van je eigen dood. Het is een kijkboek met vragen aan jou, over hoe je het wilt doen of wat je ervan vindt. Help Je Zelf! is een boek over de maakbaarheid van de mens, over jou als individu in de maatschappij, over hoe je jezelf vormgeeft tot wie je wil zijn. Niet wetenschappelijk of wereldomvattend, maar vol kennis en ideeën over hoe jij jezelf kunt maken. Hoewel je van alles kunt invullen, is het boek niet gemaakt als zelfhulpboek, en is het ook geen antwoord op de zelfhulpindustrie die zo langzamerhand in haar volle breedte een heuse economische factor is.

Help Je Zelf! reflecteert op de maatschappij waar je in leeft. Het boek oogt vrolijk, maar laat ook de bedreigingen zien. Toekomstvisies of hoe je kunt veranderen of jezelf verbeteren bestaan al eeuwen, en het verzamelen van wetenswaardigheden, ideeën en gedachten dus ook. Voordat er encyclopedieën en woordenboeken waren, bestonden er, vlak na de uitvinding van de boekdrukkunst rond 1450, al verzamelboeken met citaten. De informatiedrift is nog steeds in volle gang, en door het internet zelfs enorm gegroeid.

Dit boek is ontwikkeld en gerealiseerd met steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en uitgeverij VALIZ.

Voor commentaar, opmerkingen of meer informatie, stuur een bericht naar Mieke Gerritzen

HELP YOUR SELF! The Rise of Self-Design

256 page's with information to design your self.
By Mieke Gerritzen / Publisher Valiz
Price 25 Euro. Order here.

For Help Your Self!, many different aspects of Self-Design have been researched, from self-sufficiency, self-help and self-interest to the manipulability of people and self-image and selfies.

Most people have some idea of what self-design may be. We design our own identity, our own image, and we present ourselves as we like to be seen. The various ingenious methods and ideas to create a better version of ourselves — dieting to achieve the perfect body, converting our talents into a successful company, or find bliss in a new love — are regarded as new forms of creativity, or Self-Design.

Help Your Self! introduces the notion of self-design because as a self-designer you have an extremely important assignment. Designing yourself is a personal challenge, but most of all a responsible task. How you position, profile, and manifest yourself in society not only determines your own happiness and well-being, but also that of your environment.

Help Your Self! lets you surf on paper. Help Your Self! introduces you to the many aspects of self-design, ranging from developing your identity to designing your own death. It is a picture book that asks questions about how you want to do things or what you think of them. Help Your Self! is a book about man’s pliability, about you as an individual in society, about how you shape yourself into the person you want to be. It is not scientific or all-encompassing, but it is full of knowledge and ideas about how you can create yourself. Although there are many things to fill out, the book is not intended as a self-help book nor is it an answer to the self-help industry, which by now in its vastness has become a real economic factor.

Help Your Self! reflects on the society in which you live. It looks gay enough but the book also shows you where the dangers lie. Visions of the future or how you may change or improve yourself have been around for centuries and so has the collecting of interesting facts, ideas, and thoughts. Even before there were encyclopaedias and dictionaries, there already were — soon after the invention of printing around 1450 — books of quotes. The urge to collect information is still in full swing and was given an enormous boost by the advent of the Internet.

This book is being developed and realized with support of the Creative Industries Fund and VALIZ publishers.

For comments, ideas or questions, please send a message to Mieke Gerritzen